Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

Cíle základního uměleckého vzdělávání:

 

- vytvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnostpo stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání

- poskytovat žákům základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti

- připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením 

- motivovat žáky k učení a spolupráci vytvořením příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu (RVP, 2013, s. 13)

 

Klíčové kompetence jsou souhrnem vědomostí, dovedností a postojů, které jsou důležité pro rozvoj uměleckého vnímání žáků. Ti mohou, po osvojení specificky zaměřených kompetencí, nalézt konkrétní uplatnění v praktickém i profesním životě. Jsou zaměřeny tak, aby si žáci vytvořili k umění a kultuře kladný vztah a své schopnosti rozvíjeli v tvorbě, vnímání a interpretování uměleckého díla. Důležitá je i lidská stránka, kdy si žák díky osvojení klíčových kompetencí vytváří pozitivní vztah k sobě i ostatním lidem. Rozvoj a utváření klíčových kompetencí jsou celoživotním procesem. Cílem není dosažení těchto kompetencí, ale neustálé směřování k nim.  Každý člověk má jiné schopnosti a jinou úroveň dosažení maxima.

1) kompetence k umělecké komunikaci – vedeme žáka k tomu, aby získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní „samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření“, byl schopen rozeznat kvalitu uměleckého díla a pochopil jeho obsah a strukturu (RVP, 2013, s. 14).

2) kompetence osobnostně sociální – vedeme žáka tak, aby se naučil disponovat správnými pracovními návyky, utvářenými soustavnou uměleckou činností. Ty by měly formovat jeho morálně volní vlastnosti a hodnotovou orientaci. Promyšleně směřujeme žáka k uvědomění si své odpovědnosti za společné dílo, a proto ho postupně zapojujeme do společných uměleckých aktivit.

3) kompetence kulturní – vedeme žáka tak, aby byl vnímavý k uměleckým hodnotám, přijímal je jako důležitou součást lidského života, a také přispíval k jejich vytváření a uchování a v neposlední řadě je předával dalším generacím.