Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří

ZUŠ Kynšperk nad Ohří

Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří vznikla v roce 1964. Působí jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a jejím zřizovatelem je Město Kynšperk nad Ohří.

Posláním školy je poskytovat odbornou výuku v oboru hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení talentu s cílem připravit žáky k cílevědomému rozvíjení dispozic. Zvláště nadané žáky připravujeme k dalšímu vzdělávání a jejich profesionálnímu uměleckému uplatnění.

Koncepci rozvoje školy jsme aktivizovali na maximum činnosti uměleckých kolektivů : soubory, komorní hry, mezioborová spolupráce a výuka předškolních dětí.   

Vzdělávací koncepce se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 71/2005 o základních uměleckých školách. U všech žáků je prováděna diferenciace studijních plánů. Je přihlíženo k jejich talentu, schopnostem a dalšímu využití získaných dovedností.

Motivací pro práci může být celá řada úspěchů, které škola dosahuje. A to zejména v realizaci poslání školy. Naši absolventi působí buď jako profesionálové v uměleckých oborech, nebo jako amatéři v zájmové umělecké činnosti. Naši žáci se pravidelně zúčastňují soutěží, které vyhlašuje MŠMT. Základní umělecká škola se kromě svého poslání podílí svými koncerty, vystoupeními a výstavami na kulturním životě města a okolí.

Snažíme se ve škole vytvořit takové prostředí, kam by děti chodily rády, výuka byla pro ně samozřejmou potřebou, i když důsledek uměleckých zážitků ocení až v pozdějším věku.